Odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o. se sídlem Hartigova 1730/13, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 64 83 47 60 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží . Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Provozovna:  https://thaimassagenarodni.cz/
Společnost: SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o.
Se sídlem: Hartigova 1730/13, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 3,
IČO: 64 83 47 60
E-mailová adresa: info@thaimassagenarodni.cz
Telefonní číslo: +420 224 240 522

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ____________________________
• Datum objednání ________________datum obdržení ________________________________
• Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem _______________________________ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ____________________________________________
• Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele