Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o.,

 se sídlem Hartigova 1730/13, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 3,

IČO: 64834760,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 362258/MSPH, jakožto provozovatele centra Thajských masáží na adrese: Národní třída 17, Praha 1, Česká Republika

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://thaimassagenarodni.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o. se sídlem Hartigova 1730/13, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 64 83 47 60 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://thaimassagenarodni.cz/   (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména dárkové poukazy, poukazy či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozovně prodávajícího, tedy v provozovně Thai Massage Národní na adrese Národní třída 17, Praha 1, Česká Republika, nebo nabízené jen pomocí webového rozhraní obchodu a dále zboží/služeb (dále společně jen jako „zboží“).

1.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nebo službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo služby. Ceny zboží/služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje (např. vstupenka s čárovým kódem), jeho zasláním na email, který kupující uvede v objednávce. Kupující je povinen si elektronicky dodané zboží na své náklady vytisknout tak, aby zboží bylo strojově čitelné při jeho uplatnění v provozovně Thai Massage Národní. V případě, že elektronické doručení je vyloučeno, tak webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– 2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– 2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží,

– 2.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní.

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, případně předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Až do vzniku kupní smlouvy dle předchozí věty je kupující oprávněn svou objednávku odvolat (storno objednávky) emailem zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího info@thaimassagenarodni.cz, a to bez jakýchkoliv poplatků. V případě, že nastane skutečnost dle předchozí věty, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne storna objednávky kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Po vzniku kupní smlouvy dle věty první tohoto článku může být kupní smlouva ukončena odstoupením od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou je odkaz implementován přímo ve webovém rozhraní obchodu.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, je-li to vzhledem k charakteru zboží relevantní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci pobočky Thai Massage Národní (např. dárkový voucher) a tyto služby již byly čerpány. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno.

Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, kdy např. voucher šel uplatnit jen v konkrétním termínu (např. silvestrovský program, speciální akce, atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím poskytnuta (např. využití voucheru k rezervaci konkrétního data).

4.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od zakoupení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@thaimassagenarodni.cz.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že jde o zboží, které bylo zasláno na elektronickou adresu kupujícího (např. vstupenka s čárovým kódem) nebo v případě, že zboží může být rozmnožováno kopírováním, provede prodávající v případě odstoupení kupujícího jeho zneplatnění v elektronickém systému prodávajícího; takto zneplatněné zboží nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jeho uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude prodávajícím přijato. Prodávající je povinen zneplatnit zboží způsobem dle předchozí věty ihned po doručení oprávněného odstoupení kupujícího.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, nebo před tím, než dojde k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakou došlo k zaplacení zboží.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 V případě, že je zboží dodáváno elektronicky na elektronickou adresu kupujícího dle čl. 2.3 obchodních podmínek, je kupující povinen ihned po doručení zboží na svou elektronickou adresu toto zboží řádně zkontrolovat.

5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 6. UPLATNĚNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ (např. dárkových voucherů)

 6.1 Zakoupené zboží (např. dárkový voucher) lze uplatnit výhradně na pobočce Thai Massage Národní, Národní třída 17, Praha 1, Česká Republika.

6.2 Zakoupené zboží (např. dárkový voucher) může uplatnit i osoba, která není totožná s osobou kupujícího.

6.3 Zakoupené zboží (např. dárkový voucher) lze použít jako úhradu služeb poskytovaných výhradně v provozovně Thai Massage Národní, Národní třída 17, Praha 1, Česká Republika.

6.4. Za zakoupené zboží (např. dárkový voucher) si nelze nárokovat hotovost.

6.5 Pokud je zvolená služba dražší než předložený platný voucher, musí být služba doplacena na místě.

6.6 Platnost zakoupeného zboží (např. dárkového voucheru) je stanovena na 6 měsíců ode dne zakoupení. Po uplynutí této doby bude voucher zneplatněn a není možné za něj čerpat služby. Veškerá práva s ním spojená uplynutím doby platnosti zanikají.

6.7. Zakoupené zboží (např. dárkový voucher) lze možné použít jen jednou.

6.8  Zakoupené zboží (např. dárkový voucher) lze na pobočce Thai Massage Národní uplatnit po předložení voucheru v papírové podobě nebo elektronické. Pověřená osoba provozovatele ověří platnost voucheru.

6.9. Hodnota zakoupeného zboží není úročena.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@thaimassagenarodni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6 Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z Návštěvního řádu provozovny Thai Massage Národní, který je přístupný na recepci. Kupující se zavazuje Návštěvní řád dodržovat a řídit se jím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Správcem osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s nákupem na e-shopu https://thaimassagenarodni.cz/, bude společnost voucherino s.r.o., se sídlem Rumjancevova 65/20a, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 067 16 334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287719. Ta je bude zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.

9. UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o.,

Hartigova 1730/13, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty info@thaimassagenarodni.cz, telefon +420 224 240 522.

V Praze dne 6. 6. 2022.